درجۀ اعتبار گوگل ★★★★★

دارالترجمه مرکزی جمهوری فدرال آلمان

ترجمۀ رسمی و معتبر مدارک جهت ارائه به ادارات و مراجع قضایی کشور آلمان